domingo, 11 de noviembre de 2012

Okiya Shibata 柴田 2014

Okiya Shibata sus Geishas y Maikos llevan las siglas Mame- まめ/ .
Geishas y Maikos en activo: , Mamemaru 豆まる, Mameyoshi , Yoshimame , Tomigiku 菊. Mameroku 豆六

Yoshimame 芳 豆, (jikata)
  

Mameyuri 豆ゆり. (Retirada)






                                                                           


   

Mamemaru 豆まる.










Mameyoshi 美. (Jikata)







Mameroku 豆六





Retiradas: Mamehide まめ秀, Mamefuku 福.Mameyuri豆ゆり


Mamehide まめ秀

Mamefuku 福.










No hay comentarios:

Publicar un comentario